Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Arbetsgivare söker i ökad utsträckning arbetskraft på den globala arbetsmarknaden. Många pekar på behovet av viss högskoleutbildad arbetskraft. I Sverige rekryteras emellertid utländsk arbetskraft till många olika sektorer. Inom IT-sektorn och skogs-och jordbruket är utländsk arbetskraft vanlig.

För arbetstagare från tredjeland krävs, med vissa undantag, arbetstillstånd för arbete i Sverige. Det arbetsgivarstyrda system för arbetskraftsinvandring som infördes 2008 föreskriver lika villkor för olika kategorier arbetstagare.

För att motverka missbruk och minska risken för kompetensutvisningar har regelverket ändrats i olika omgångar. Ett antal EU-direktiv på området har också genomförts. Det har lett till att det numera finns en rad olika typer av arbetstillstånd och att regelverket har blivit komplext och svåröverskådligt. En ny utredning har tillsatts med uppdrag att föreslå åtgärder för att öka regelverkets ändamålsenlighet.

Under kursen diskuterar vi förutsättningarna för att få uppehålls- och arbetstillstånd för olika kategorier av arbetskraftsinvandrare. Regler om förlängning och återkallelse av tillstånd samt möjligheterna att byta arbetsgivare, förflytta sig inom EU och ta med sin familj behandlas också.

Kursen höll en mycket bra balans mellan överblick och djup”

Mycket kompetent och pedagogisk föreläsare

Bra blandning mellan föreläsning och diskussion

Ur kursen

 • Vad krävs för att tredjelandsmedborgare ska få arbeta i Sverige?
 • Vad krävs för olika kategorier som säsongsarbetare, högkvalificerade arbetstagare, företagsinternt förflyttade arbetstagare, gästforskare, studenter och övriga arbetstagare?
 • Regler om återkallelse och förlängning
 • Vad innebär de arbetsrättsligt relaterade kraven för tillstånd?
 • Vilka återverkningar får regelbrott?
 • Vad gäller för arbetskraftsinvandrarnas familjer, kan de följa med och får de arbeta och studera?
 • Vilka möjligheter finns för arbetskraftsinvandrare att fritt röra sig inom EU?
 • Vad gäller för asylsökande?
 • Vad gäller för arbetsgivare som anställer personer utan nödvändiga tillstånd?
 • Vad gäller för de som arbetar utan nödvändiga tillstånd?
 • Vilka problem vill regeringen komma till rätta med genom den nya utredningen (Kommittédirektiv. 2020:8).

Kursfakta

Målgrupp

Jurister, HR-specialister och andra som i sitt arbete hanterar dessa frågor.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Asylrätt och asylprocessen

Asylrätt och asylprocessen

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet

26 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
NYA LAS – i teori och praktik

NYA LAS – i teori och praktik

 • Webbinarium

Webbinarium: Genomgång av hur nya LAS-regler påverkar arbetsgivaren

18 okt 2024
Information & anmälan
Från varning till uppsägning

Från varning till uppsägning

 • Nyhet

Hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet

18 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan