Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen erbjuder deltagarna fördjupning och reflektion kring såväl allmänna förvaltningsfrågor av rättslig karaktär, som tillsynens specifika förutsättningar. Något som sällan erbjuds i handläggarens vardag.

Tid ges att diskutera och fördjupa sig kring frågor som rör exempelvis prioriteringar, myndighetssamarbete, handläggarens/chefens överväganden vid muntliga frågor om förhandsbesked i ärenden, ”känsliga ärenden” inom en myndighet och rätten att vara skiljaktig, vad som ingår i korrekt kommunicering av handlingar, gränssnitt mot straffrätten, bundenhet av tidigare beslut samt parters berättigade krav på en rättssäker handläggning i vid bemärkelse.

Kursinnehållet är anpassat och framtaget för att spegla tillsynspersonalens vardag, oavsett fackmässig bakgrund eller inom vilket politikområde den egna myndigheten verkar. Utgångspunkten i kursen är att myndighetsutövning förutsätter ett likartat förhållningssätt och likartad problemlösning oavsett myndighet och att tjänstemän från olika myndigheter utvecklas genom att hitta dessa gemensamma nämnare.

”Föreläsaren gör kursen intressant och spännande, något som är särskilt svårt att lyckas med när det gäller tillsyn.

”Intressant och lärorikt kurs som väckte nya tankar och perspektiv.

”Bra och relevanta exempel från verkligheten.”

Ur kursen

 • Tillståndsprövningens betydelse för myndighetens möjlighet att agera
 • Legala och faktiska begränsningar genom rättskraftiga tillstånd
 • Omprövningar
 • Myndighetens medverkan till formulering av effektiva beslut och villkor i prövningsärenden
 • Kan/bör en och samma tjänsteman hantera såväl tillsyns- som prövningsärenden?
 • Förutsättningar för myndighetsorganisationer att utveckla god beslutskultur
 • Tillsynen i praktiken
 • Rättsliga och ekonomiska faktorer
 • Koncentration på klagomålsärenden?
 • Bedriva egeninitierad tillsyn?
 • Förhandsbesked i ärenden
 • Säker handläggning
 • Sekretessfrågor
 • Bevisbörda i tillsynen
 • Brottsanmälan samt frågor om att driva tillsyn vidare, samtidigt med pågående brottsutredning

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

 • 2 dagars kurs

2 dagars kurs: Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och omgärdande lagstiftning

05 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut

04 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken är över 20 år men är mer aktuell än någonsin!

24 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan