Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Statligt stöd – när kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?

Arbetar du inom offentlig sektor och lämnar eller mottar stöd, eller i privat sektor och mottar stöd? I så fall är det viktigt att känna till statsstödsreglerna.

Under denna heldagskurs får du lära dig om vad som utgör statligt stöd, vilka undantagsmöjligheter som finns i form av gruppundantag, sektorspecifika regler och principen om marknadsekonomiska aktörer m.m. Vi diskuterar även när och hur statliga stöd ska anmälas till EU-kommissionen av Näringsdepartementet och på vilket sätt vägledningsfunktionen i statsstödsfrågor på Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa till. Vidare kommer det redogöras för när det är möjligt att ifrågasätta ett stöd till en konkurrent, hur återbetalning ska ske, vilka möjligheter/risker det finns för skadestånd m.m. Under dagen finns möjlighet att ställa frågor och vi kommer som avslutning även att diskutera ett antal fiktiva case.

Statligt stöd är ett mycket vitt begrepp som inbegriper åtgärder som innebär att stat, kommun eller region stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget och syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Det innebär att det offentliga, med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det på förhand har godkänts av EU-kommissionen.

EU:s statsstödsregler har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Allt fler myndigheter, kommuner och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få kostsamma konsekvenser i och med att ett otillåtet stöd ska betalas tillbaka med ränta. Därutöver kan den som har drabbats av skada kräva skadestånd och det föreligger risk för bad-will till följd av negativ publicitet.

Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av exempelvis ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan således bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd som innebär att konkurrensen sätts ur spel.

Ett antal undantagsmöjligheter till det principiella förbudet mot statliga stöd finns dock, exempelvis för stöd inom vissa sektorer, för stöd till viss verksamhet  (t.ex. forskning och utveckling) och för stöd av mindre betydelse. Därutöver är det inte frågan om otillåtet statligt stöd för de fall stödet ges på motsvarande villkor som av en privat investerare hade accepterat eller om åtgärden inte snedvrider handeln mellan medlemsstaterna. För både offentliga och privata aktörer är det viktigt att känna till de många undantagsmöjligheter som finns för att inte missa möjligheten att kunna ge stöd när så är önskvärt.

EU-kommissionen har under de senaste åren arbetat med att modernisera statsstödsreglerna, vilket bl.a. har bidragit till flera nya möjligheter att ge statsstöd. Samtidigt anses nya upplägg utgöra statligt stöd, bl.a. har EU-kommissionen under de senaste åren haft stort fokus på olika skatteåtgärder. Dessutom genomför kommissionen just nu en stor översyn av regelverket.

Gästföreläsare Frida Gabre, Upphandlingsmyndigheten.

Ur kursen

  • Vilka åtgärder kan utgöra otillåtet statligt stöd och vilka är de viktiga undantagen?
  • När finns en skyldighet att anmäla planerade åtgärder till EU-kommissionen och hur görs detta?
  • När kan mottagaren drabbas av återbetalningsskyldighet?
  • Hur kan ett företag förhindra att en konkurrent får otillåtet stöd och när föreligger rätt till skadestånd?
  • När kan statsstödssituationer aktualiseras vid offentliga upphandlingar?
  • Vad innebär de svenska lagändringarna om offentliggörande, rapportering och registerföring av statligt stöd vilka gäller sedan den 1 juli 2016?
  • Diskussionsfrågor

”Gav en schematisk bild över snårig djungel. Med denna grund blir det mycket lättare att hitta rätt i framtiden.”

”Väldigt imponerande. Kursen var välorganiserad. Bra kompendiematerial.”

”Jag hade innan tänkt att statsstöd är svårt. Nu inser jag att det är svårare än jag trodde. Det var en väldigt bra genomgång och jag lärde mig så mycket!”

Kursfakta

Målgrupp

Jurister inom statlig, regional och kommunal verksamhet, advokater, upphandlare, bolagsjurister och andra som ingår avtal eller arbetar med avtal där stat eller kommun är avtalspart.

Kursprogram

08.30Registrering och frukost
09.00Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.15Lunch
13.15Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

  • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

  • Nyhet
  • Webbinarium

Webbinarium: Grundläggande demokratiska krav på rättssäkerhet, laglighet och objektivitet

17 okt 2024
Information & anmälan
Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Hur informationssäkerhet systematiskt byggs in i organisationen

16 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan