Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former.

I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Vissa uppgifter hos en myndighet kan vara sekretessreglerade och sekretessbelagda uppgifter ska myndigheten inte lämna ut. Anställda på en myndighet måste alltså vara väl förtrogna med såväl reglerna om myndigheters informationsskyldighet som reglerna om sekretess.

De svenska myndigheterna arbetar i offentlighetens ljus, eftersom det är en strävan att den offentliga verksamheten ska ske i öppna former. Denna offentlighetsprincip brukar särskilt förknippas med rätten att få ta del av s.k. allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar är fastslagen i grundlag, i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, vilket visar hur viktig denna rättighet bedöms vara.

Vad innebär rätten att få ta del av allmänna handlingar? Vad är en allmän handling? Hur lämnas allmänna handlingar ut och får myndigheten ta ut en avgift för detta? Vem på myndigheten kan bestämma om en allmän handling ska lämnas ut eller inte och är sådana beslut möjliga att överklaga? Vad har myndigheterna för informationsskyldighet i förhållande till allmänheten? Dessa frågor kan bli aktuella hos vilken myndighet som helst och exemplifierar de frågeställningar som kommer att behandlas i kursens första moment.

Även om offentlighet är en utgångspunkt i myndigheternas verksamhet, så kan vissa uppgifter hos en myndighet vara sekretessreglerade. Sekretess betyder ett förbud för myndigheten att röja sådana uppgifter. Myndigheten och dess anställda har då en skyldighet att pröva om en uppgift kan lämnas ut eller om den är sekretessbelagd. Det avslutande kursmomentet ägnas åt sekretessregleringen, d.v.s. offentlighets- och sekretesslagen. Vad är sekretess och vem måste iaktta sekretessregleringen? Hur ska sekretessregler läsas och hur görs en sekretessbedömning? Hur vet man om sekretessen är stark eller svag på ett visst område? Dessa frågor utgör ett axplock och exemplifierar vilka frågeställningar som kommer att behandlas i kursens andra moment. 

Ur kursen

 • Myndigheternas informationsskyldighet
 • Offentlighetsprincipen
 • Allmänna handlingar
 • Vad är en allmän handling?
 • När blir en handling allmän?
 • Hur ska handlingar lämnas ut?
 • Dokumentationsplikt och andra regler som förstärker skyddet för allmänna handlingar
 • Vad är sekretess
 • Förhållandet mellan TF 2 kap och OSL
 • Sekretessreglers uppbyggnad
 • Meddelarfrihet

”Uppskattade att föreläsaren hela tiden kopplade till var i lagtexten stöd till frågeställningarna fanns. Tydligt.”

”Rätt innehåll samt bra svar på våra frågor.”

”Extremt kunnig föreläsare som svarade snabbt och tydligt på alla frågor.”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar på myndigheter eller kommuner samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper om offentlighet och sekretess.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Juridik för icke-jurister

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar

16 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
08 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

 • Nyhet
 • Webbinarium

Webbinarium: Grundläggande demokratiska krav på rättssäkerhet, laglighet och objektivitet

17 okt 2024
Information & anmälan
Kommunalrätt

Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen

23 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan