Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster. Rättsliga förutsättningar, säkerhetsarbete och molntjänstavtal

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Genom användningen av molntjänster kan den offentliga sektorn få ett kraftfullt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Men molntjänster måste givetvis används på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning, t.ex. regler om dataskydd, offentlighet- och sekretess och upphovsrätt. Riskerna med tjänsten måste hanteras, t.ex. genom val av lämplig leverantör, beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten samt utformningen av själva avtalet.

Kursen anlägger ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster där de rättsliga ramarna för användningen analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen. Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området. Särskilt fokus riktas mot hanteringen av säkerhetskrav vid användning av molntjänster.

Guldstjärna!”

”Kursen motsvarade mina förväntningar mycket väl”

”Insatta, engagerade, spännande att lyssna på!”

Ur kursen

 • Terminologi och teknik
 • Olika typer av molntjänster
 • Karaktäristiska drag
 • Drivkrafter för molntjänster
 • Skillnad mot traditionell drift / outsourcing
 • Hybridlösningar
 • Risker och problem som måste hanteras
 • Molntjänstavtalet – typisk reglering och risker
 • ”Rätten till data”
 • Servicenivåer och ansvarsreglering
 • Går det att förhandla om villkoren?
 • Molntjänster som en del av ett driftavtal
 • Tolkning av relevant lagstiftning
 • Dataskyddslagstiftningens tillämpning på molntjänster
 • Krav på personuppgiftsbiträden som måste mötas
 • Hur säkerställs att det inte är fråga om utlämnade av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig?
 • Överföring till tredje land – standardavtalsklausulerna och EU-US Data Privacy Framework
 • Offentlighet- och sekretesslagstiftningen – hur ska den tillämpas?
 • När blir handlingar som hanteras i molnet allmänna?
 • När hindrar sekretessregleringen användning av molntjänster?
 • Den nya sekretessbrytande bestämmelsen för utkontraktering
 • Relevant teknisk och organisatorisk utformning som påverkar bedömningen
 • Kopplingen till Cloud Act, FISA och annan internationell lagstiftning
 • Upphovsrätten i molnet – licenser och ansvarsfrågor
 • Särskilda säkerhetsregler, t.ex. NIS/NIS II och säkerhetsskyddslagen
 • Praktiska åtgärder innan användning av molntjänster
 • Risk- och sårbarhetsanalys

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till verksamma i den offentliga sektorn och jurister som kommer i kontakt dessa frågor. Den är även lämplig för IT-chefer, upphandlare m.fl. som måste förhålla sig till juridiken inför en eventuell migrering till molnet.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen

Nyheter, rättslig fördjupning och specifika tillämpningar av GDPR samt en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen

14 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
13 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
13 nov 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

 • Nyhet

Om hur personuppgifter får behandlas

11 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

 • Nyhet

En fördjupning i centrala tillämpningsfrågor

06 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan