Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken är över 20 år men är mer aktuell än någonsin!

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Miljöbalken är över 20 år gammal men mer aktuell än någonsin. I den ”gröna omställningen” behövs kunskaper om hur både miljöprövningen och tillsynen fungerar. Det är också viktigt att man lär sig använda lagarna effektivt och hållbart, oavsett om man jobbar på myndighet eller på ett företag. 

Ett effektivt arbete med miljöbalken kräver att man skaffar sig överblick över bestämmelserna, omvärldsbevakar relevanta regelverk i balkens närområde samt fördjupar sig i hur bestämmelserna är tänkta att fungera. Utbildningen betonar helheten och inte stuprör, en fälla som annars är lätt att ramla i när man arbeter med miljöbalken.

Hela miljöbalken gås igenom och de olika avsnitten diskuteras utifrån såväl praktiska exempel som gällande rätt. Beroende på vilken stol man sitter på som kursdeltagare, myndighetsanställd jurist, handläggare, miljökonsult eller företagare, är miljöbalken ett verktyg som ska förstås utifrån gemensamma grunder, men också utifrån olika perspektiv. Som myndighetsperson hanterar man lagarna för att kunna möta företagen, och som företagare behöver man förståelse för hur myndigheter och domstolar agerar vid tillsyn och prövning.

Kursen lämpar sig både för den som är ny i branschen och för den som börjat gräva djupare på området. Det kommer ges tid för diskussion kring egna erfarenheter och exempel.

Nato och miljöbalken? 

Försvarsmakten är både part i miljöprövning av verksamheter och åtgärder och tillika tillsynsmyndighet över sina egna verksamheter. Natoanslutningen förändrar inte försvarsmaktens rättigheter och skyldigheter enligt miljöbalken. Däremot kommer Försvarsmaktens olika verksamheter att utökas till att omfatta större områden av mark- och vatten, vilket ska prövas enligt miljöbalkens regler.

Försvarsmakten kan också komma att behöva bevaka sina intressen mer aktivt för att på så sätt säkerställa att Sverige lever upp till nya och utökade skyldigheter inom alliansen. Prövning av vindkraftparker är ett exempel på verksamheter, liksom naturvärdesavvägningar på skjutbanor och andra övningsområden, där miljörätten korsar försvarsmaktens intressen. En annan fråga som kan bli aktuell är på vilket sätt utländsk militär personal omfattas av miljörätten.

Ur kursen

 • Att jobba praktiskt med miljöbalken på olika stolar
 • Tillämpningsområdet och kopplingen till EU-rätten
 • Miljöbalken och dess juridiska grannar, plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster, minerallagen mm
 • Allmänna och enskilda intressen och allmänna hänsynsregler
 • Hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormer
 • Miljöprövning, miljötillsyn och hur de samverkar och motverkar
 • Tillstånd, anmälan och rättsverkan och skillnaden där emellan
 • 6 kap om MKB och miljöprövningsförordningen
 • Processuella regler och specialbestämmelser av materiell karaktär
 • Några viktiga fokusområden och dess juridik Klimatomställning, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi
 • Naturvård 7 och 11 kap (Natura 2000, strandskydd och vattenrätt), Exploatering (9 kap) och återställande (10 kap), Avfall (15 kap) samt förordningar
 • Den viktiga tillsynen och dess bestämmelser
 • Knep, knåp och tips för att tillsynen ska fungera
 • Framtiden och miljöbalken

Fantastisk föreläsare med mycket erfarenhet!

Tydlig, kunnig och rolig föreläsare

Kursen levererade över förväntan. Fantastiskt med en föreläsare med så mycket kunskaper och dessutom en otrolig förmåga att förmedla dessa. Vilket engagemang!

Kursfakta

Målgrupp

Kurserna vänder sig till tjänstemän, chefer, miljökonsulter inom den statliga sektorn, kommunal förvaltning samt den privata sektorn.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Miljöprocessen från samråd till dom

Miljöprocessen från samråd till dom

Fullständig genomgång av miljöprocessen, från ax till limpa

11 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Vattenrätt

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål

10 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
02 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Nationell plan för vattenkraften

Nationell plan för vattenkraften

 • Webbinarium

Webbinarium: Nyhetsuppdatering av den nationella planen för vattenkraften

11 nov 2024
08 maj 2025
Information & anmälan