Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under de senaste åren har kritik riktats mot förvaltningsdomstolarna och hur domstolarna hanterar bevisfrågor i förvaltningsprocessen. I förvaltningsprocessen är sällan de bevisrättsliga frågorna särskilt reglerade, varken i FPL eller i den speciella förvaltningsrätten. Det innebär att förvaltningsdomstolarna i huvudsak har att följa de allmänna bevisrättsliga bestämmelser som följer av rättegångsbalken, RB. Ett sådant exempel är principen om fri bevisprövning enligt 35 kap. 1 § RB. Däremot förekommer det dock regler av betydelse för bevisfrågorna i såväl FPL som i den speciella förvaltningsrätten. Officialprincipen i 8 § FPL är ett exempel på detta.

Bevisprövning beskrivs ibland som den intellektuella process som tillämpas vid bedömningen av bevis. Definitionen innefattar dels frågor av direkt relevans för bedömningen av bevisen, så som bevisvärderingen och vilket beviskrav som
ska gälla, dels bedömningen av om underlaget för bevisningen är tillräckligt samt vad bevisen har för relevans och karaktär.
Vid bevisprövningen behöver domstolen således ta hänsyn till frågor om utredningen och dess omfattning.

Förvaltningsprocessen innefattar en stor mängd olika mål. Gemensamt för många av förvaltningsmålen är att utredningen
är särskilt reglerad. Ett exempel är skatteprocessens långtgående krav på den skattskyldige att bidra till skatteutredningen genom den skattskyldiges uppgiftsskyldighet. Samtidigt har myndigheten och förvaltningsdomstolen ett utredningsansvar. Ett annat exempel är asylprocessen som snarast bygger på idén om en delad bevisbörda mellan den asylsökande och Migrationsverket, samtidigt som förvaltningsdomstolen har det yttersta utredningsansvaret.  När de bevisrättsliga reglerna och principerna ska tillämpas i förvaltningsprocessen behöver de därför samverka med förvaltningsprocessens utredningsregler, något som kan ge upphov till konflikter.

Kursen avser att ge en djupare förståelse för bevisprövningens olika beståndsdelar och hur de bevisrättsliga reglerna interagerar med utredningsreglerna i förvaltningsprocessen. Tonvikten kommer att ligga på såväl bevisprövningen och frågor om bevisvärdering, bevisbörda och beviskrav som den förvaltningsrättsliga utredningen och det utredningsansvar som åligger myndigheter och domstol. I denna diskussion kommer gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna att lyftas och diskuteras. Exempel på frågor som kommer att problematiseras är när en brist i utredningen ska övergå i ett bevisbördeproblem och om utredningens robusthet är en fråga för bevisvärderingen? Finns det anledning att tillämpa de allmänna bevisrättsliga reglerna och principerna annorlunda i förvaltningsprocessen jämfört med när samma regler och principer tillämpas i allmän domstol och kan förvaltningsprocessens regelverk ge upphov till den kritik som förvaltningsdomstolarna många gånger möter i dessa frågor?

Ur kursen

  • Vad är bevisprövning?
  • Vad innebär principen om fri bevisvärdering i förvaltningsprocessen?
  • Hur förhåller sig bevisreglerna till förvaltningsprocessens utredningsregler?
  • Vad ska parterna bevisa?
  • Vilket ansvar har domstolen för bevisningen och utredningen i förvaltningsmålen?
  • Hur ska bevisbördan fördelas mellan parterna i förvaltningsprocessen?
  • Vad är robusthet och hur inverkar robustheten på bevisningen?
  • Hur säkerställs de allmänna förvaltningsrättsliga principerna, så som kravet på rättssäkerhet och effektivitet, vid bevisprövningen?

”Mycket bra föredrag där många intressanta frågor lyftes”

”Jag tycker att föreläsarna var kunniga och behagliga att lyssna till, de talade fritt och det blev inte tråkigt.”

”Lättsamma, kunniga och intressanta att lyssna på.”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som kommer i kontakt med processer i förvaltningsdomstolarna, t.ex. processförare vid myndighet, advokater, biträdande jurister och domare.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

17 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att övertyga domaren!

Att övertyga domaren!

  • Nyhet

Öka dina chanser att vinna i tvistemål

15 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål

06 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
16 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan