Asylrätt och asylprocessen

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen behandlar framförallt den materiella migrationsrätten. Kursen har ett praktiskt tillämparperspektiv och behandlar centrala avsnitt i svensk utlänningslagstiftning med betoning på skyddsbehov. Fokus läggs således på flyktingskap, alternativt skyddsbehövande och principen om non-refoulement. Även grunden ”synnerligen ömmande omständigheter” berörs.  

Kursen tar sin utgångspunkt i folkrättsliga och EU-rättsliga regelverk gällande internationellt skydd/asyl, som Flyktingkonventionen, FN:s tortyrkonvention, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Europakonventionen, skyddsgrundsdirektivet och massflyktsdirektivet. Även Barnkonventionen berörs. 

Vi tar upp och diskuterar praxis från Europadomstolen, EU-domstolen, FN:s övervakningskommittéer och Migrationsöverdomstolen. 

Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kunskap om det internationella regelverket på olika nivåer och hur det kan användas på nationell nivå.

”Väldigt bra, intressant och inspirerande. Helt rätt nivå på kursen.”

”Kursen gav kunskap som kan användas direkt i mitt dagliga arbete. Positivt med förståelse för systemet utifrån helikopterperspektiv och framförallt hur man ska jobba med ärenden teknisk.”

”Bra upplägg på kursen, intressanta exempel och problemställningar togs upp. Fick användbara tips i arbetet med migrationsrätt och hur man ska tänka beträffande olika frågor inom asylprövning.”

Ur kursen

 • Det internationella regelverket (kodifieringen) av Sveriges åtagande enligt Genèvekonventionen och FN:s MR- och tortyrkommittéer;
 • Kort om folkrättens betydelse i svensk rätt;
 • Principen om non-refoulement (förbudet att utvisa);
 • Asyl;
  Tortyr eller annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning
 • Den juridiska bedömningen av skyddsbehov och skyddsmålens särdrag
 • Fastställande av flyktingskap (flyktinggrunderna)
 • Förföljelsens art och omfattning
 • Riskbedömning
 • Orsakssamband
 • Myndighetsskydd
 • Interflyktsalternativ
 • Skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt och andra svåra motsättningar

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ombud i migrationsmål samt handläggare och beslutsfattare på myndigheter och företrädare för olika intresseorganisationer som kommer i kontakt med asylsökande.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring

09 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan