Åsa Örnberg är universitetslektor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Åsa disputerade i mars 2014 på avhandlingen Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt. Sedan år 2017 är hon kursföreståndare för bl.a. kursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, vilken ges inom ramen för juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Åsa undervisar främst inom kommunalrätt, offentlighet- och sekretess samt allmän förvaltningsrätt vid såväl universitetet som hos myndigheter. Hon har en bred forskningsinriktning, som förutom kommunalrätt även omfattar t.ex. skoljuridik. Åsa arbetade även en period (2009) vid enheten för kommunal lagstiftning på finansdepartementet.   

Åsa Örnberg håller i följande kurser